FANDOM


Carrot Rocket Launcher
你会说中文吗?
Bài viết này viết về nội dung có sẵn trong CHND Trung Hoa.
HDBambooBrother
Tôi cần CỖ MÁY THỜI GIAN của tôi!
Triplet Sunflower là một cái tên phỏng đoán dành cho bài viết này.
Nếu bạn biết tên chính thức hoặc cái tên hay hơn hoặc muốn dịch cho nó, hãy liên hệ bảo quản viên để thay đổi nó.
HD Imp Worker Wrench
Chúng có thể là vỏ cứng khó để phá được.
Bài viết này hiện đang cần được xây dựng. Bạn có thể giúp đỡ wiki chúng tôi bằng cách mở rộng nó.
PvZ AS Logo

Triplet Sunflower
(Tiếng Trung: 三胞太陽花)

Triplet SunflowerAS
Loại Hồi phục
Tiến hóa

Triplet Sunflower (Tiếng Trung: 三胞太陽花 (Tam Bào Thái Dương Hoa) tạm dịch:Sunflower Sinh Ba) là cây cối trong Plants vs. Zombies: All Stars. Nó có 3 đầu và nâng cấp từ Twin Sunflower và tấn công lũ zombie bằng cách bắn năm viên đạn lớn.

Nâng cấp và Tiến hoá

Triplet Sunflower được tiến hóa từ Twin Sunflower. Sử dụng các bình màu xanh kiếm được khi làm nhiệm vụ hàng ngày và các bình đỏ mua với giá 200 gems. Tỉ lệ nâng cấp không có bình đỏ là 20%, có bình đỏ sẽ tăng thêm với tỉ lệ 1 bình đỏ = 10%. tiến hóa mất 100.000 sun.

Plant Food

Tập tin:TSPF.jpg

High Level Therapy: Hồi phục cây cối, đôi khi hồi phục gấp hai, gấp ba (tỉ lệ phụ thuộc vào nâng cấp năng lực đặc biệt, với lv100, tỉ lệ max được x2, x3 là 50%). Cần Plant Food hồi phục để phát huy năng lực.

Trang phục

3 Sunflower có 3 cái kính râm rất ngầu.

Chiến thuật

Có thể sử dụng cùng Ginseng để tăng lượng HP hồi cho các cây trận trận đấu.

Thư viện ảnh

Gallery

Thông tin cơ sở

Xem thêm

25 Sprouts-0
Ơn giời, mình có thể phát triển lá cây!
Bài viết này đang còn sơ khai. Hãy giúp chúng tôi mở rộng, nếu không bọn zombie sẽ ăn não của bạn!
Cây cối (Plants vs. Zombies: All Stars)
Cây thông thường
Cấp 1 Sunflower · Peashooter · Kernel-pult · Spikeweed · Melon Slice Pitcher · Puff-shroom · Droplet Shooter · Coconut Sniper · Small Pepper · Choy Ben · Irascible Mushroom · Cattail · Slap Grass · Pistachio · Old Stump · Ball Cactus · Lizard Grass · Frisbee Shooter · Small Radish · Cherry Bomb · Blover · Wall-nut · Pea Pod · Lightning Reed · Daisy · Magnet-shroom · Small Bush · Charm Mushroom · Coffee Bean · Small Peach · Small Kumquat · Energy Bean · Grass Lantern
Cấp 2 Twin Sunflower · Repeater · Popcorn-pult · Spikerock · Melon-pult · Scaredy-shroom · Snow Pea · Coconut Cannon · Jalapeno · Bonk Choy · Doom-shroom · Dogtail · Venus Flytrap · Hazelnut · Torchwood · Cactus · Snapdragon · Bloomerang · White Radish · Saturn Peach Bomb · Four-Leaf Blover · Tall-nut · Three-Headed Pea Pod · Magnifying Grass · Marigold · Electromagnetic Mushroom · Firmiana · Hypno-shroom · Cream Bean · E.M.Peach · Citron · Laser Bean · Plantern
Cấp 3 Triplet Sunflower · Gatling Pea · Cob Cannon · Diamond Spikeweed · Winter Melon · Fume-shroom · Frostbolt Shooter · Coconut Rocket Launcher · Devil Chili · Choy Ji · Doomsday Bomb Mushroom · Foxtail · Chainsaw Flytrap · Hazelnut Ball · Wildfire Stump · Tree Cactus · Twin-Headed God Snapdragon · Meteor Hammer Master · Ginseng · Walnut Bomb · Fan Blover · Holographic Tall-nut · Five-Headed Pea Pod · Thunder God Grass · Golden Chrysanthemum · Magneto Mushroom · Cypress · Fu Ling Mushroom · Mocha Coffee Bean · E.C.Peach · Super Citron · Superman Bean · Lighthouse Flower

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.