FANDOM


Đây là một thể loại rất dài!
Để tiện xem, nhấn vào liên kết dưới đây theo chữ cái cần tìm riêng, hoặc nhấn liên kết "Sau" (hoặc "Trước").
Thông báo rằng thể loại con được liệt kê cùng với bài viết, vì vậy không phải toàn bộ thể loại con đều xuất hiện trên trang đầu tiên.

* - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
0-9 - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - ~

Đây là danh sách zombie và những thứ có liên quan đến zombie trong chương trình Plants vs. Zombies. Một phần của tính năng của Plants vs. Zombies là:

  • Chúng tấn công trong trò chơi.
  • Mục tiêu của chúng là ăn não của người chơi nếu chúng có thể làm.
  • Toàn bộ zombie được quy ước theo sát thương bình thương, suy cho cùng là một sát thương bình thường ứng với một viên đậu.

All items (14)