FANDOM


Thành phần môi trường đặc biệt là các vật thể hoặc hiệu ứng xuất hiện trên bãi trồng ngoài cây và zombie, có tác dụng ảnh hưởng đến tính năng của cả hai phía, cũng như lối chơi của người chơi. Dưới đây liệt kê các cây, zombie bị ảnh hưởng bởi các thành phần đó, cũng như chính các thành phần này.

All items (11)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.