FANDOM


Thông thường các loại cây ở nhà người chơi chỉ thu được 4 loại: Peashooter, Sunflower, Wall-nut, Potato Mine. Đây là thể loại chứa các loại cây thu được ở nhà người chơi như sau:

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.