FANDOM


Cây bóng đêm là các cây được tăng sức mạnh khi ở trong vùng sáng tạo ra bởi Moonflower. Bản thân Moonflower cũng là một cây bóng đêm, nhưng nó sẽ được tăng sức mạnh khi có các cây bóng đêm khác trồng xung quanh.

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.