FANDOM


Những loại cây cối thu được từ màn chơi đêm. Phần lớn các cây này là các cây nấm, trừ trường hợp đặc biệt của Grave Buster.

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.