FANDOM


Survival

Menu Survival trên PC.

Survival Mode là một chế độ chơi trong Plants vs. Zombies nơi những người chơi sử dụng cây cối của họ để đối phó nhận số lượng cờ. Chế độ thường và khó nhận năm cờ và mười cờ. Lượng zombie cực kỳ cao và có nhiều zombie khủng như Football ZombieZomboniGargantuar, hoặc Giga-gargantuar trong Survival: Endless. Nó được mở khóa sau khi hoàn thành Adventure Mode lần đầu.

Không giống như các màn thường, người chơi cho phép chọn nhiều ô hạt giống để chống lại zombie sau mỗi một hoặc hai lá cờ (tương ứng với chế độ thường và khó). Hết mỗi đợt phản công, người chơi có thể chọn lại các cây, bãi trồng và số mặt trời còn lại không thay đổi, bất kể Máy Cắt Cỏ, Máy Quét Hồ Bơi hoặc Máy Dọn Mái bị mất đều không thể phục hồi được. Sau mỗi màn kết thúc, người chơi sẽ được nhận cúp tương ứng với một kim cương, mỗi Máy Cắt Cỏ, Máy Quét Hồ Bơi hoặc Máy Dọn Mái sẽ biến thành một đồng tiền vàng. Sau mỗi lần chơi lại, người chơi sẽ ra túi tiền. Chế độ thường kéo dài năm lá cờ, chế độ khó kéo dài mười lá cờ (hai lá cờ trên một đợt phản công) và Survival: Endless kéo dài vô hạn, tức là sống sót cho đến khi có zombie vào nhà người chơi.

Chế độ thường

Ở chế độ thường, người chơi phải hoàn thành năm lá cờ. Nhiều zombie từ các bối cảnh khác nhau có thể lộ ra trong một số trường hợp. Zombie bền nhất trong chế độ thường là Football Zombie.

Zombie

Survival: Day Survival: Night Survival: Pool Survival: Fog Survival: Roof
Zombie X X X X X
Flag Zombie X X X X X
Conehead Zombie X X X X X
Pole Vaulting Zombie X X X X X
Buckethead Zombie X X X X X
Newspaper Zombie X X X X X
Screen Door Zombie X X X X X
Football Zombie X X X X X
Dancing Zombie X X X X -
Backup Dancer X X X X -
Ducky Tube Zombie - - X X -
Snorkel Zombie - - X X -
Zomboni - - - X X
Dolphin Rider Zombie - - - X -
Jack-in-the-Box Zombie - - - X X
Balloon Zombie - - - X X
Digger Zombie - - - X
Pogo Zombie - - - X X
Zombie Yeti Sau khi hoàn thành Adventure lần đầu, vào Màn 4-10
Bungee Zombie - - - - X
Ladder Zombie - - - X X
Catapult Zombie - - - X X

Chế độ khó

Ở chế độ khó, người chơi phải hoàn thành mười lá cờ. Để hoàn thành chúng, các cây nâng cấp và Pumpkin là cần thiết. Ngoài các zombie ở chế độ thường, còn có GargantuarImp, có thể lộ ra trong mọi bối cảnh (trừ Zomboni vì có bia mộ ở màn Survival: Night (Hard)).

Survival: Day (Hard)Survival: Pool (Hard) là dễ nhất. Khó hơn là Survival: Night (Hard) vì không có Zomboni và nhiều bia mộ. Khó hơn nữa là Survival: Roof (Hard) và khó nhất là Survival: Fog (Hard).

Chế độ vô hạn

Lần này, người chơi ở khu vực Hồ bơi và sống sót càng nhiều lá cờ càng tốt. Khi khởi tạo, các zombie lộ ra như ở màn Survival: Pool (Hard), nhưng lượng zombie tăng nhanh cho đến khi dày đặc như Column Like You See'Em. Giá của các cây nâng cấp tăng dần lên sau mỗi lần trồng; với mỗi cây nâng cấp được trồng trên màn hình, giá của cây nâng cấp đó tăng lên 50 mặt trời. Winter MelonPumpkin là cần thiết ở đây, và cả Cob CannonGloom-shroom phải có trong hầu hết các kiểu chiến thuật. Các cây giết ngay lập tức là không cần thiết với kiểu chiến thuật có Cob Cannon.

Ở chế độ này còn có Giga-gargantuar, là Gargantuar mắt đỏ với 300 máu, cần bốn lượt giết ngay lập tức, có nghĩa là nó gấp đôi máu của Gargantuar bình thường. Vì theo khu vực Hồ bơi nên Máy Cắt Cỏ giết Giga-gargantuar ngay lập tức.

Các màn

Thông tin cơ sở

  • Khi người chơi thua sẽ nhận được thông báo, "You survived for {number of flags completed} flag(s) before dying a GRUESOME ZOMBIE DEATH!!!" (bạn đã sống sót được {số lá cờ hoàn thành} lá cờ trước khi chết một cái chết zombie khủng khiếp!!!" thay vì "GAME OVER" như ở các màn thường.
  • Zombie Bobsled Team không xuất hiện trong Survival Mode, mặc dù Zomboni để lại vệt băng.
  • Nó, và Zen Garden là các chế độ chơi không mở khóa được từ hộp quà.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.