FANDOM


Dưới đây là những hộp thành viên thông dụng dành cho trang thành viên của bạn

Sửa đổi

Yêu thích/ghét

Chuỗi

Quyền thành viên

Bảo quản viên

Đối với hộp bảo quản viên, hãy dán {{Hộp Admin}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Winter Melon Thành viên này là một bảo quản viên của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Lùi sửa

Đối với hộp lùi sửa, hãy dán {{Hộp Rollback}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Pumpkin Thành viên này là một lùi sửa của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Hành chính viên

Đối với hộp hành chính viên, hãy dán {{Hộp hành chính viên}} vào trang thành viên sẽ cho ra: Bản mẫu:Hộp hành chính viên/mẫu

Sáng lập viên

Đối với hộp sáng lập viên, hãy dán {{Hộp sáng lập viên}} vào trang thành viên sẽ cho ra: Bản mẫu:Hộp sáng lập viên/mẫu

Hộp bot

Đối với hộp bot, hãy dán {{Hộp bot}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Imitater Thành viên này là bot của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Hộp điều phối viên tán gẫu

Đối với hộp điều phối viên tán gẫu, hãy dán {{Hộp điều phối viên tán gẫu}} vào trang thành viên sẽ cho ra: Bản mẫu:Hộp điều phối viên tán gẫu/mẫu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.