FANDOM


Chào mừng đến với Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt! Cổng cộng đồng là nơi cộng đồng wiki này đến cùng nhau để tổ chức và thảo luận dự án của wiki. Để xem thảo luận nhiều nhất gần đây, nhấn nút Thảo luận ở phía thanh tab trên.

Bạn có thể tìm thêm nhiều thông tin bao quát khác về wiki trên trang giới thiệu

Thành viên mới của wiki?

Làm sao để giúp

  • Nếu bạn muốn để giúp nhưng bạn không chắc chắn bắt đầu, thử nâng cao bài viết sơ khai khác nhau bằng cách thêm nội dung vào.
  • Một hoạt động hữu ích là thường xuyên kiểm tra danh sách trang cần thiết cho những trang thường xuyên liên kết đến trang chưa tồn tại.
  • Luôn luôn theo dõi mọi thay đổi của wiki này, và để xem thành viên và sửa đổi mới thì nên dùng thay đổi gần đây.
  • Bạn có thể tìm một danh sách của những bản mẫu hữu ích trên Thể loại:Bản mẫu, một số trong đó được lưu vào tài liệu trên Plants vs. Zombies Wiki:Bản mẫu.
  • Nếu bạn cần giúp sửa đổi, bạn cần bắt đầu với Trợ giúp:Sửa đổi hoặc hướng dẫn ban đầu.

Muốn thảo luận gì đó?

  • Nếu bạn muốn thảo luận bất cứ điều gì ngoại trừ đến với một bài viết, bạn có thể sử dụng trang thảo luận cho trang đó.
  • Đối với các cuộc thảo luận tổng quát hơn, bạn có thể sử dụng các tab Thảo luận về trang này, hoặc một diễn đàn nếu các diễn đàn đã được thiết lập.

Việc cần làm

Hoạt động hữu ích
Trang đặc biệt hữu ích

Một số trang hấp dẫn khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.