FANDOM


Ở đây có toàn bộ bản mẫu hữu ích trong Plants vs. Zombies. Ở đây bạn có thể học làm sao để dùng những bản mẫu khác nhau và tác dụng của chúng.

Quản lý bài viết

Thể loại:Bản mẫu quản lý bài viết

Loại bản mẫu dành cho quản lý bài viết. Người đọc có thể hiểu bài viết với các loại khác nhau, chẳng hạn như là sơ khai, xây dựng bài viết, không có hình ảnh, tính năng sắp có hoặc bài viết chọn lọc.

Cấm

Thể loại:Bản mẫu cấm

Thể loại này có chứa các bản mẫu về cảnh báo hoặc ngăn chặn.

Sửa đổi

Thể loại:Bản mẫu sửa đổi

Bản mẫu sửa đổi có nghĩa là bản mẫu sử dụng tránh dùng mã phức tạp trên các bài viết.

Hộp thông tin

Thể loại:Bản mẫu hộp thông tin

Toàn bộ bản mẫu hộp thông tin trong wiki này. Nó rất tốt khi dùng hộp thông tin để xem thông tin cơ bản cho mọi thứ.

Bảng

Thể loại:Bản mẫu bảng

Toàn bộ bản mẫu bảng trên wiki.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.