Bài này gồm có những nội dung Bài viết chọn lọc trong Plants vs. Zombies Wiki. Bài viết chọn lọc có nghĩa là bài viết đó viết tốt, nhiều thông tin và hình ảnh phong phú, sáng tạo.

Tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc

Một bài viết phải...

  1. …được viết tốt và chi tiết, đầy đủ. Có nghĩa rằng ít khi nào hoặc không có lỗi ngữ pháp và/hoặc lỗi chính tả hiện tại. Các văn bản cũng phải đạt được tiêu chuẩn.
  2. …có một số lượng ít (hoặc không có) liên kết đỏ.
  3. …có thông tin quan trọng từ tất cả các nguồn và ngoại hình.
  4. …bao gồm hình ảnh đạt chất lượng tốt nếu hình ảnh nói là có sẵn hợp lý.
  5. …có độ dài hợp lý, và không được đánh dấu là bài viết sơ khai.
  6. ...được cập nhật. Nếu nó xuất hiện trong nhiều trò chơi, có nội dung vững chắc trên tất cả.

Danh sách bài viết chọn lọc

Đề cử

Xem vui lòng đưa đề cử của bạn vào trong Plants vs. Zombies Wiki:Bài viết chọn lọc/đề cử.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.