FANDOM


Plants vs. Zombies
Threepeater
Threepeater1
Threepeater bẳn đậu ra ba hàng cùng lúc.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 325
200 (Versus Mode)
400 (Heavy Weapon)
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường (mỗi viên đậu)
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Ba hàng
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây (x3)
Mở khóa Hoàn thành Màn 3-2
Threepeater likes reading, backgammon and long periods of immobility in the park. Threepeater enjoys going to shows, particularly modern jazz. "I'm just looking for that special someone," he says. Threepeater's favorite number is 5.

PvZ2
Threepeater
Threepeater2
Threepeater bắn đậu ra ba hàng cùng lúc.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 300
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường (mỗi viên đậu)
Tầm đánh Nhiều hàng cùng lúc
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây (x3)
Mở khóa Hoàn thành Pirate Seas - Ngày 14
Mở khóa (Trung Quốc) Mua với giá 400000 đồng
Phần thưởng hàng ngày
Thu thập 10 mảnh ghép Threepeater
Trang phục
Threepeater Costume2
Threepeater loves playing multiplayer in video games, but split-screen never works because the left head always cheats.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.