FANDOM


Plants vs. Zombies
Tangle Kelp
Tangle Kelp1
Tangle Kelp là một cây trồng dưới nước có khả năng kéo zombie đầu tiên tiến đến gần nó nhất xuống nước.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 25
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sát thương Cực mạnh
Công dụng Dùng một lần, có tác dụng khi tiếp xúc
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Màn 3-3
Trồng trên Hồ bơi
Phải trồng trên nước
"I'm totally invisible," Tangle Kelp thinks to himself. "I'll hide here just below the surface and nobody will see me." His friends tell him they can see him perfectly well, but he'll never change.

PvZ2
Tangle Kelp
Tangle Kelp2
Tangle Kelp là một cây trồng dưới nước có khả năng kéo zombie đầu tiên tiến đến gần nó nhất xuống nước.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 25
Tốc độ
khôi phục
Khá chậm
Diện tích Đơn lẻ
Tầm đánh Tiếp xúc
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Big Wave Beach - Ngày 6
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 20 saoBig Wave Beach
Thu thập 10 mảnh ghép Tangle Kelp
Trồng trên Các ô có nước ở Big Wave Beach
Trang phục
Tangle Kelp Costume
Tangle Kelp likes to go deep. He majored in philosophy. Grab a root beer with him, and he'll go on and on about Nietzsche's "Thus Spoke Zucchini" or hold forth on Kant's "Critique of Petunia Reason." It's cool and all, but sometimes you just want to keep the conversation light. Sometimes you just want to talk about the temperature of the water.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.