FANDOM


Plants vs. Zombies
Sunflower
Sunflower1
Sunflowers rất cần thiết cho bạn để tạo ra mặt trời. Hãy trồng càng nhiều Sunflower càng tốt!
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sức khỏe Bình thường
Thống kê trong trò chơi
Sản xuất mặt trời 25 mặt trời mỗi 24 giây
Mở khóa Sau khi chiến thắng Màn 1-1
Nâng cấp Twin Sunflower
Sunflower can't resist bouncing to the beat. Which beat is that? Why, the life-giving jazzy rhythm of the Earth itself, thumping at a frequency only Sunflower can hear.

PvZ2
Sunflower
Sunflower2
Sunflowers rất cần thiết cho bạn để tạo ra mặt trời. Hãy trồng càng nhiều Sunflower càng tốt!
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sức khỏe Bình thường
Thống kê trong trò chơi
Sản xuất mặt trời 50 mặt trời mỗi 24 giây
Mở khóa Sau khi chiến thắng Player's House - Ngày 1
Trang phục
Sunflower Costume2 Ribbon Sunflower PvsZ2
After the release of her first major Youtuber video "Zombies On Your Lawn," Sunflower's Youtuber channel has been bursting with fun. She is currently putting the final touches on her reality show TV pitch "Sunflower Thinks She Can Dance."

Plants vs. Zombies- All Stars
向日葵
(Hán Việt: Hướng Nhật Quỳ)
Sunflower2
Bắn tia sáng mặt trời, và thường tạo ra mặt trời để hồi phục đồng đội.
Loại Hồi phục
Nâng cấp
(+1)
Weapon: branch staff
Armor: moss cloak
Costume: common glasses
500 vàng
Nâng cấp
(+2)
Weapon: branch staff
Armor: weed cloak
Costume: common glasses+1
1000 vàng
Nâng cấp
(+3)
Weapon: bamboo staff
Armor: weed cloak
Costume: common glasses+2
5000 vàng
Plant Food Hồi phục toàn bộ cây cối
Kết hợp Với Pistachio hoặc nâng cấp của nó, máu của Sunflower +20%
Với Cherry BombPea Pod hoặc nâng cấp của chúng, tấn công và né tránh của Sunflower +10%
Mở khóa Ngay từ khi bắt đầu
Tiến hóa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.