FANDOM


Plants vs. Zombies
Repeater
Repeater1
Repeater bắn hai viên đậu cùng một lúc.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 200
150 (Versus Mode)
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường (mỗi viên đậu)
Tốc độ
tấn công
2x
Sức khỏe Bình thường
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 2 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây
Mở khóa Hoàn thành Màn 1-8
Nâng cấp Gatling Pea
Repeater is fierce. He's from the streets. He doesn't take attitude from anybody, plant or zombie, and he shoots peas to keep people at a distance. Secretly, though, Repeater yearns for love.

PvZ2
Repeater
Repeater2
Repeater bắn hai viên đậu cùng một lúc.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 200
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Khá (bình thường với mỗi viên đậu)
Tốc độ
tấn công
2x
Tầm đánh Thẳng
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 2 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây
Mở khóa Hoàn thành Ancient Egypt - Ngày 19
Mở khóa (Trung Quốc) Mua với giá 100000 đồng
Thu thập 10 mảnh ghép Repeater
Trang phục
Repeater Costume Scout Repeater Dracula Repeater Costume RepeaterSummerCostume
"Everyone always asks me if we've met before." says Repeater. "Everyone always asks me if we've met before. Wait, did I just say that?"

PvZ AS Logo
双发射手
(Hán Việt: Repeater)
Repeater2
Repeater shoot two pea every turn.
Thể loại Brave
Nâng cấp (Repeater+4) Weapon: ? slingshot
Armor: ? cape
Costume: refined hat
??? coins
Nâng cấp (Repeater+5) Weapon: ? slingshot
Armor: ? cape
Costume: refined hat+1
??? coins
Nâng cấp (Repeater+6) Weapon: ? slingshot
Armor: ? cape
Costume: refined hat+2
??? coins
Nâng cấp (Repeater+7) Weapon: ? slingshot
Armor: ? cape
Costume: refined hat+3
??? coins
Kết hợp Shooter duo: với Droplet Shooter hoặc nâng cấp của nó, máu Repeater +10%
Steel triangle: Với Old StumpWall-nut hoặc nâng cấp, phòng thủ và bạo kích của Repeater +10%
Mở khóa Từ Peashooter+3.
Tiến hóa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.