FANDOM


Plants vs. Zombies
Puff-shroom
Puff-shroom1
Puff-shroom rất rẻ, nhưng chỉ có bắn tại phạm vi ngắn.
Giá mặt trời 0
Khôi phục Nhanh
Tấn công Bình thường
Sức khỏe Bình thường
Diện tích Ngắn
Mở khóa Sau khi chiến thắng màn 1-10
Trồng trên Sân cỏ, Lily Pad hoặc Flower Pot
Ngủ suốt ban ngày


"I only recently became aware of the existence of zombies," says Puff-shroom. "Like many fungi, I'd just assumed they were fairy tales or movie monsters. This whole experience has been a huge eye-opener for me."


PvZ2
Puff-shroom
Puff-shroom2
Puff-shroom đều bắn trong phạm vi ngắn và hoạt động trong thời gian giới hạn.
Giá mặt trời 0
Tấn công Bình thường
Diện tích 3 ô
Khôi phục Nhanh
Khả năng đặc biệt Sống trong thời gian giới hạn là 1 phút.
Mở khóa Sau khi chiến thắng Dark Ages - Đêm 2
Trang phục
PVZIAT Puff-shroom Costume
Puff-shroom is hip to all the latest social networks. He loves to surf Sporebook, FungusedIn and ShroomstaGram. But he sometimes misses the simple camaraderie of a good ol' fashioned Lawn Area Network party.


PvZ AS Logo
Puff-shroom
Puff-shroomAS
Puff-shroom bắn bào tử mỗi lượt
Loại Mộ
Hệ Thủy
Vũ khí Branch Slingshot
Áo giáp Moss Cape
Trang phục Common Ribbon
Giá mặt trời 100
Nâng cấp thành Scaredy-shroom
Mở khóa Có sẵn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.