FANDOM


Plants vs. Zombies
Plantern
Plantern1
Plantern làm sáng diện tích, để bạn thấy xuyên sương mù.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 25
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Một vùng
Khả năng
đặc biệt
Để bạn thấy xuyên sương mù
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Sau khi chiến thắng Màn 4-1
Plantern defies science. He just does. Other plants eat light and excrete oxygen; Plantern eats darkness and excretes light. Plantern's cagey about how he does it. "I'm not gonna say 'sorcery,' I wouldn't use the term 'dark forces,' I just... I think I've said enough."

Plants vs. Zombies 2 (Chinese version)
Plantern
PVZIAT Plantern
Tỏa sáng lên một diện tích của bãi cỏ, Rogue Zombie còn có thể nhìn thấy trong lúc nó ẩn thân
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 25
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sức khỏe Bình thường
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Sau khi chiến thắng Dark Ages - Đêm 7
路灯花蔑视科学,他就这样。其他植物吸收光可以排出毒气,路灯花都吸收黑暗发出光。路灯花曾就此坦言:“我不说什么‘巫术魔法’之类的东西,我只使用‘黑暗原力’这个词,我只是……我认为我已经说的够多的了。”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.