FANDOM


Plants vs. Zombies
Melon-pult
Melon-pult1
Melon-pult gây sát thương mạnh cho cả một nhóm zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 300
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Mạnh
Tốc độ
tấn công
x1/2
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Ném qua chướng ngại vật
Khả năng
đặc biệt
Dưa hấu gây sát thương tỏa cho các zombie lân cận
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 4 sát thương cơ bản mỗi 3 giây
Sát thương lan tỏa 1,5 sát thương cơ bản trong khu vực 3x1 ô
Mở khóa Hoàn thành Màn 5-8
Nâng cấp Winter Melon
There's no false modesty with Melon-pult. "Sun-for-damage, I deliver the biggest punch on the lawn," he says. "I'm not bragging. Run the numbers. You'll see."

PvZ2
Melon-pult
Melon-pult2
Melon-pult gây sát thương mạnh cho cả một nhóm zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 325
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Mạnh
Tốc độ
tấn công
1/2x
Diện tích 3x3
Tầm đánh Ném qua chướng ngại vật
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 4 sát thương cơ bản mỗi 3 giây
Sát thương lan tỏa 2 sát thương cơ bản trong khu vực 3x3 ô
Mở khóa Hoàn thành Wild West - Ngày 12
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 mảnh ghép Melon-pult
Trang phục
Melon-pult Costume2
"Everyone says my head looks like a melon," said the middle child of the Pult family, "And they would be right." Don't ask him if he's seedless or not though, it offends him and frankly it's none of your business.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.