FANDOM


Plants vs. Zombies
Magnet-shroom
Magnet-shroom1
Magnet-shroom tước mũ bảo hiểm và vật dụng bằng kim loại từ zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Các zombie ở gần
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Màn 4-8
Nâng cấp Gold Magnet
Ngủ suốt ban ngày
Magnetism is a powerful force. Very powerful. Sometimes it scares Magnet-shroom a little. He's not sure if he can handle that kind of responsibility.

PvZ2
Magnet-shroom
Magnet-shroom2
Magnet-shroom tước mũ bảo hiểm và vật dụng bằng kim loại từ zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Trung bình
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Dark Ages - Đêm 15
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 mảnh ghép Magnet-shroom
Thu thập 50 sao trong Dark Ages
Trang phục
Magnet-shroom Costume2
Despite his unusual appearance, Magnet-shroom doesn't have a problem attracting girlfriends. But he does have a problem keeping them. It's the same thing every time. In the end, they always find him too clingy.

Plants vs. Zombies- All Stars
磁力菇
(Hán Việt: Từ Lực Cô)
Magnet-shroom2
Magnet-shroom đấm bụng zombie mỗi lượt
Loại Tenacious
Nâng cấp
(+1)
Weapon: branch spear
Armor: moss armor
Costume: common bow tie
500 coins
Nâng cấp
(+2)
Weapon: branch spear
Armor: weed armor
Costume: common bow tie+1
1000 coins
Nâng cấp
(+3)
Weapon: bamboo spear
Armor: weed armor
Costume: common bow tie+2
5000 coins
Plant Food Tịch thu toàn bộ giáp, và ném chúng gây sát thương một hàng.
Kết hợp Với Spikeweed hoặc nâng cấp của nó, tấn công Magnet-shroom +10%
Với Puff-shroomIrascible Mushroom hoặc nâng cấp của nó, tỉ lệ bạo kích Magnet-shroom +10% và tỷ lệ liên phòng thủ +15%
Mở khóa Sau khi thắng American Suburbs - Ngày 5
Tiến hóa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.