FANDOM


Plants vs. Zombies
Garlic
Garlic1
Garlic chuyển zombie sang hàng khác.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50
75 (Versus Mode)
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Công dụng Tiếp xúc
Khả năng
đặc biệt
Chuyển zombie sang hàng lân cận.
Thống kê trong trò chơi
Sức khỏe 21 phát cắn
Mở khóa Hoàn thành Màn 5-5
Lane-diversion isn't just Garlic's profession. It's his passion. He carries an advanced Doctorate in Redirection from the Brussels University. He'll talk all day about lane vectors and repulse arrays. He even pushes things into alternate avenues at home. Somehow his wife puts up with it.

PvZ2
Garlic
Garlic2
Garlic chuyển zombie sang hàng khác.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50
Tốc độ
khôi phục
Trung bình
Sức khỏe Khá
Diện tích Đơn lẻ
Tầm đánh Tiếp xúc
Khả năng
đặc biệt
Chuyển zombie sang hàng khác
Thống kê trong trò chơi
Sức khỏe 12 phát cắn
Mở khóa Hoàn thành Neon Mixtape Tour - Day 17
Trang phục
GarlicCostume GarlicCostume2
Good against zombies, as well as proof against any vampires who might accidentally wander by.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.