FANDOM


PIRATE

สนามว่างเปล่าที่ทะเลโจรสลัด

เกม:Plants vs. Zombies: All Stars จำนวนเลเวล:30(25 เลเวลมาตรฐานและ 5 เลเวลบอส) พืชใหม่:ไม่มี ซอมบี้ใหม่:24px 24px 24px 24px 24px 24px

24px 24px 24px 24px

ปลดล็อก:เลเวล 28

เรื่องไม่สำคัญEdit

  • ไม่เหมือนใน Plants vs. Zombies 2 และ Plants vs. Zombies Online ทุกแถวมีไม้แปรรูป
    • นอกจากนี้ สนามตั้งอยู่ในรูปแบบของ 3x10 ช่อง แทนที่จะตั้งรูปแบบของ 5x9